При пријавување на факултет кандидатите ги уплаќаат следниве уплатници:

1. Административна такса на уплатница за Велес или за Битола

2. Потврда за уплатени 300 денари (уплатница) на жиро сметка на факултетот - високата школа за манипулативни трошоци

 

При запишување на факултет, примените кандидати ги уплаќаат следниве уплатници:

1. Образец ШВ 20 - жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Индекс и студентска легитимација (уплатница)

3. Три фотографии (2 - 3,5x4,5 см. и 1 - 2x3см.)

4. Уплатница за админситративна такса (за Велес) (за Битола

5. Уплатница од уплатени средства (уплатница)

 

Редовни-државна квота

Вонредни-студенти

зимски

летен

зимски

летен

ВЕЛЕС

6200ден.

6200ден.

12400ден.

12400ден.

БИТОЛА

3100ден.

3100ден.

12400ден.

12400ден.

6. Уплатница за Здружение на студенски парламент на Технолошко - технички факултет Велес при упис на семестар (уплатница)

7. Уплатница за лаборатории - при упис на зимски семестар (уплатница)

8. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите (уплатница)

9. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес (уплатница)

10. Потврда за уплатени 1000 денари за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (уплатница

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top