Е-уписи на студенти

Распоред за втора колоквиумска недела Велес

Забелешка: Полагањето на вториот колоквиум по сите предмети ќе се спроведува on-line. Начините и електронските платформи кои ќе се користат, се дадени во следниот документ: Начини на online полагање по предмет.

Можни начини на онлајн полагање: 1. Електронски тест (Квиз), 2. Усно, 3. Задачи (или друго) решени на лист, фотографирање на листот и испраќање по е-маил, 4. Комбинација од претходно наведените начини.

Користење на платформи: 1. Google meet, 2. Google classroom, 3. E-mail или друга платформа.

Спроведувањето на on-line полагање ќе се одвива со почитување на правилата кои се дадени во протоколот за on-line полагање.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top