Е-уписи на студенти

При пријавувањето кандидатите поднесуваат:

• Образец за пријавување со назначување на студиската програма за којашто се конкурира подготвен од страна на единицата/те кадешто се организира програмата

• Писмо за мотивација со назначување на областа на истражување

• Кратка биографија

• Диплома/уверение за завршен втор циклус студии, односно постдипломски студии (оригинален документ или заверена копија)

• Уверение за државјанство

• Извод од матичната книга на родените

• Медицинска документација: ХИВ тест и тест за Хепатит Ц (за странски студенти)

• Други документи по барање на единицата.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top