Е-уписи на студенти

АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ОД ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС

од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија

 

1. Ред.проф.д-р Драган Дамјановски 

2. Вонр.проф.д-р Валентина Павлова

3. Вонр.проф.д-р Горица Павловска

4. Вонр.проф.д-р Анка Трајковска-Петкоска

5. Вонр.проф.д-р Зора Узуноска

6. Доцент д-р Сашко Мартиновски

7. Доцент д-р Весна Книгхтс

8. Доцент д-р Татјана Калевска

9. Доцент д-р Даниела Неделковска-Николоска

10. Доцент д-р Викторија Стаматовска

 

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top