АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ОД ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС

од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија

 

1. Ред.проф.д-р Анка Трајковска-Петкоска

2. Ред.проф.д-р Горица Павловска

3. Ред.проф.д-р Зора Узуноска

4. Вонр.проф.д-р Валентина Павлова

5. Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

6. Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

7. Ред.проф.д-р Драган Дамјановски (во пензија)

 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top