Е-уписи на студенти

На ден 29.12.2020 година (вторник), со примена на платформата Google meet ќе се одржи on-line одбрана на дипломскиот труд на студентот Анастазија Данева од Виница, со досие број 551, тема на дипломскиот труд "Примена на нус-производи од грозје во производство на производи од неживотинско потекло" од предметот Технологија на храна од неживотинско потекло со почеток во 18 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top