Студиски програми - Нутриционизам и Прехранбена технологија и биотехнологија

Прв семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Суровини за прехранбена индустрија

Вонр.проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

НУТ/ПТБ

Општа хемија

Ред.проф.д-р Горица Павловска

НУТ/ПТБ

Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски

НУТ/ПТБ

Англиски јазик 1

Лектор м-р Лилјана Маркоска

НУТ/ПТБ

Биологија

Доц.д-р Татјана Блажевска

Насл.доц.д-р Марија Менкиноска

НУТ/ПТБ

Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија

Доц.д-р Везирка Јанкуловска

НУТ/ПТБ

Основи на инженерска техника

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

НУТ

Математика 1

Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

ПТБ

 

Втор семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Вовед во професија нутриционизам

Доц.д-р Везирка Јанкулоска

НУТ

Органска хемија

Ред.проф.д-р Горица Павловска

НУТ/ПТБ

Математика

Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

НУТ

Интернет и мултимедија

Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски

НУТ/ПТБ

Англиски јазик 2

Лектор м-р Лилјана Маркоска

НУТ/ПТБ

Математика 2

Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

ПТБ

Основи на инженерска техника

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

ПТБ

Аналитичка хемија

Ред.проф.д-р Валентина Павлова

ПТБ

 

Трет семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Познавање на исхраната 1

Насл.доц.д-р Марија Менкиноска

НУТ

Прехранбена микробиологија

Доц.д-р Татјана Блажевска

НУТ

Биохемија 1

Ред.проф.д-р Валентина Павлова

НУТ

Одбрани поглавја од анатомија на човекот

Ред.проф.д-р Зора Узуноска

НУТ

Вовед во технологија на фармацевски и козметички п-ди

Ред.проф.д-р Валентина Павлова

НУТ/ПТБ

Храна и култура

Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска

НУТ

Храна и култура

Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска

ПТБ

Технолошки операции 1

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

ПТБ

Прехрамбена микробиологија

Доц.д-р Татјана Блажевска

ПТБ

Биохемија

Ред.проф.д-р Валентина Павлова

ПТБ

Инстументални и аналитички методи во исхраната

Ред.проф.д-р Горица Павловска

ПТБ

  

Четврт семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Основи на технолошки операции

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

НУТ

Познавање на исхрана 2

Доц.д-р Даниела Николовска Неделкоска

НУТ

Биохемија 2

Ред.проф.д-р Валентина Павлова

НУТ

Основи на физиологија на човекот

Ред.проф.д-р Зора Узуноска

НУТ

Зачински и лековити растенија

Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска

НУТ/ПТБ

Технологија на води и отпадни води

Доц.д-р Татјана Блажевска

НУТ

Технолошки операции 2

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

ПТБ

Технологија на жита, леб и пекарски производи

Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска

ПТБ

Технологија на месо, живина и јајца

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

ПТБ

Заштита на животна средина

Доц.д-р Татјана Блажевска

ПТБ

Технологија на безалкохолни и освежителни пијалоци

Ред.проф.д-р Горица Павловска

ПТБ

 

Петти семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Имунологија за нутриционисти

Ред.проф.д-р Зора Узуноска

НУТ

Нова храна

Доц.д-р Везирка Јанкуловска

НУТ

Инструментални и аналитички методи во исхрана

Ред.проф.д-р Горица Павловска

НУТ

Угоеност и недохранетост

Доц.д-р Татјана Блажевска

Насл.доц.д-р Марија Менкиноска

НУТ

Моделирање и оптимизирање во нутриционизмот

Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

НУТ

Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе

Ред.проф.д-р Валентина Павлова

НУТ

Принципи на прехранбеното инженерство и биотехнологијата

Вонр.проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска

ПТБ

Технологија на овошје и зеленчук

Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска

ПТБ

Технологија на млеко и млечни производи

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

ПТБ

Здрава храна и исхрана

Насл.доц.д-р Марија Менкиноска

ПТБ

Законски прописи од областа на храната

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

ПТБ

Технологија на масти и масла

Доц.д-р Везирка Јанкуловска

ПТБ

 

Шести семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Основи на диетотерапија

Доц.д-р Татјана Блажевска

Насл.доц.д-р Марија Менкиноска

НУТ

Аналитика на храна

Ред.проф.д-р Горица Павловска

НУТ

Процеси на подготовка на храната

Вонр.проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска

НУТ

Технологија на храна од неживотинско потекло

Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска

НУТ

Квалитет и безбедност на храна

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

НУТ/ПТБ

Технологија на води и отпадни води

Доц.д-р Татјана Блажевска

ПТБ

Технологија на алкохолни ферментациони производи

Вонр.проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска

ПТБ

Антиоскиданси, витамини и минерали

Ред.проф.д-р Валентина Павлова

ПТБ

Технологија на шеќер и кондиторски производи

Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска

ПТБ

 

Седми семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Законски прописи од областа на храната

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

НУТ

Загадувачи во прехранбена индустрија

Ред.проф.д-р Горица Павловска

Доц.д-р Везирка Јанкуловска

НУТ/ПТБ

Биостатистика

Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

НУТ

Претприемништво и мал бизнис

Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски

НУТ/ПТБ

Маркетинг на прехранбени производи

Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски

НУТ/ПТБ

Основи на токсикологија

Ред.проф.д-р Зора Узуноска

НУТ

Процесна опрема во прехранбена индустрија

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

ПТБ

Нова храна

Доц.д-р Везирка Јанкуловска

ПТБ

Технологија на пакување и амбалажирање

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

ПТБ

 

Осми семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Технологија на храна од животинско потекло

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

НУТ

Деловно и професионално комуницирање

Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски

НУТ/ПТБ

Сензорна анализа на храната

Ред.проф.д-р Валентина Павловска

НУТ

Материјали во контакт со храна (почетно ниво)

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

НУТ

Конзервирање на прехранбени производи

Вонр.проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска

ПТБ

 

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top